خواهرخواندگی شهرهای ساراتوف روسیه و سوبوتیستا صربستان با اردبیل آزربایجان

علی انصاری، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل گفت: با پیشنهاد وزارت امور خارجه مبنی بر خواهرخواندگی اردبیل با شهرهای ساراتوف روسیه و سوبوتیستا صربستان موافقت شده است. مدیر …

ادامه...

آذربایجان

خواهرخواندگی شهرهای ساراتوف روسیه و سوبوتیستا صربستان با اردبیل آزربایجان

علی انصاری، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل گفت: با پیشنهاد وزارت امور خارجه مبنی بر خواهرخواندگی اردبیل با شهرهای ساراتوف روسیه و سوبوتیستا صربستان موافقت شده است. مدیر …

ادامه...

تیغ‌ جراهی بر چشمان علیرضا‌ فرشی‌ با‌ پابند‌ الکترونیکی‌ رژیم ایران

علیرضا‌ فرشی‌ فعال‌ ملی‌ مدنی‌ آذربایجان جنوبی که‌ اخیرا‌ از‌ زندان‌ تهران‌ بزرگ‌ به‌ مرخصی‌ درمانی‌ اعزام‌ شده‌ است، روز‌ پنج‌ شنبه‌ ۷ بهمن‌ ۱۴۰۰ در‌ بیمارستان‌ بینا‌ شهر تهران‌ …

ادامه...

ایران